Ãëàâíàÿ   |   Î ñàéòå   |   Êîíòàêòû   |   Êàğòà ñàéòà   |   Ñòàòüè

Çâåğè â êîíòàêò1 ... 28 29 30 31 32
×åáóğàùêà ñèìâîëàìè äëÿ êîíòàêòà


..............................,d888888888b,
.........................,dP"'................`"Qb,
............,d88buP"............................."Qud88b,
.............dP".....8'............................`8....."Qb
...........dP".....::8.._.:.@;.._..;@..:._..8::......."Qb
..........,8'......:P"...........`'............."Qb::.......`8,
..........dP....:::8(.........`--^--'.............)8:::......Qb
..........8'......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::.......`8
.........,8........::::::,p`""..............""'q,::::::.........`8,
........,d'........:::::,d'......................`b,:::::..........`b,
.......,d'.........::::'d........................`b::::::...........`b,
......,d'....q888q8b,......,p.......q,......,d8p888p.............`b,
.......d'..d",.....;....`b,...8,.........,8...,d'....;......,"b......`b
.....,8....8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.....'......'.8........8,
..../.q,....`b,..........`b..a88a..a88a..d'...........,d'..........,p
..`q,......`b,.............8.......8.8.......8............,d".....,p'
....`"Q888`b,.....`Q888P"."Q888P'........,d'888P"'
.................."Q88P"........................"Q88PÔèëèí èç ñèìâîëîâ â êîíòàêò


.................)))))))))............(((((((((.........................
...............$$$$$$$))$$$$$$(($$$$$$$$.....................
..............$$$$***$$$$$$$$$$***$$$$......................
.............$$$$*..@*$$$$$$$$*..@*$$$......................
.............$$$$*.....*$$$$$$$$*.....*$$$.....................
.............$$$$$***$$^^^^^$$***$$$$$....................
..............$$$$$$$$$$$^^^$$$$$$$$$$$....................
..............$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.....................
.............$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$...................
............$$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$..................
...........$$$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$.................
...........$$$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$................
...........$$$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$................
...........$$$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$................
...........$$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$................
...........$)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$................
.................$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.....................
...................^^^^................^^^^......................
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////Óëèòêà èç áóêâ äëÿ êîíòàêòà


`````````````$$$$$$$```````````````````````````````
`````````_$$__________$_```````````````````````````
```````$_________________$``$$$$$$$```````$$$$$$```
`````$$__$$$$$____________$$$$$$$$$$$````$$$$¶¶$$$`
````$____$$$$_____________$$$$$$¶¶$$$$``$$$$$¶¶$$$$
```_______________________$$$$$$¶¶$$$$`$$$$$$$$$$$$
``$_______________$$______$$$$$$$$$$$$``$$$$$$$$$$`
`$__$$$__________$$$$______$$$$$$$$$$````$$$$$$$$``
`$__$$$___________$$$________$$$$$$$```````$$$$````
_______________________________$$$$$```````$$$$````
$_______$$$$$$$________________$$$$$```````$$$`````
$__$$__$$$$$$$$$_______________$$$$$```````$$$`````
$_$$$__$$$__$$$$$_____$$$______$$`$$$``````$$$`````
`_____$$$_____$$$$_____$$$_____$$`$$$``````$$$`````
`$_____$$_____$$$$_____________$``$$$``````$$$`````
`$_____$$______$$$$____________$```$$$`````$$$`````
``$____$$$$$___$$$$$___________$```$$$`````$$``````
``$_____$$$$$___$$$$___________$```$$$`````$$``````
```$_____$$$____$$$$__________$````$$$$````$$``````
````$___________$$$$__________$`````$$$```$$$``````
`````$__________$$$$__________$`````$$$```$$$``````
``````$_________$$$$___________$$```$$$$``$$$``````
```````$________$$$$_____________$``$$$$$`$$$``````
```````$_______$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`````
`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$```
```$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`
````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Âåğáëşä èç òåêñòà â êîíòàêò


__________$
_________$$
_____$$$$$$
___$$_O-$$$
__$$$$$$$$$$
___$$__$$$$$
___$___$$$$
___$___$$$$
___$__$$$$
___$__$$$$
___$_$$$$$_______$$$$$
___$_$$$$_______$$$$$$$
___$_$$$$$$____$$$$$$$$$
___$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$______$$$$$$$
_________$$$$_______$$$$$$
_________$$$_________$$$$$
_________$$$_________$$$_$
_________$$$_________$$$_$
_________$$$__________$$_$
_________$$$__________$$$$
________$$___________$$$


Íå çíàş êòî ıòî


````````````````````````````````````````````````````````````````
``````````````````````_‡‡‡‡‡````````````````````````````````````
```````````````````‡‡‡‡_``‡‡‡‡``````````````````````````````````
`````````````````‡‡‡_‡‡‡``‡‡‡‡_``‡‡‡````````````‡‡‡‡‡‡``````````
`````````````````‡‡‡``_‡‡‡`_‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡```````_‡``````‡‡‡‡‡‡‡‡‡`
````````````````_```‡‡‡_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_‡``````‡_``‡‡_`_‡‡`````‡`
``````````````‡‡_‡‡`_‡‡‡‡‡‡‡‡``‡___‡`‡‡‡‡‡````‡``‡``‡‡‡‡``‡‡_``‡
`````````````‡‡‡`‡‡‡``‡‡‡_‡_``‡‡```````_`‡‡```__`‡``‡_‡_`‡``‡`_‡
`````````````‡‡‡‡``‡‡‡‡‡‡```‡‡‡`````_`````‡‡‡‡`‡``_‡``_`‡_``‡‡‡`
`````````````‡‡_‡‡‡`‡‡‡‡```‡_‡``````‡``````‡‡‡‡‡_````‡``‡‡``_‡``
``````````````‡‡_‡‡‡‡‡```‡```‡`````_‡```‡‡`I`````‡``````````‡```
```````````````‡‡‡‡‡‡_``‡````‡_‡‡‡‡‡``‡‡``‡‡‡_‡``‡`‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```
``````````````````_‡``__‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```_‡`_‡‡‡``_`‡‡``_‡``````‡‡`
```````````````````‡``‡_‡‡`__‡````````‡`_‡_‡``````_`‡‡````````‡`
```````````````````‡`_`‡`````‡‡```_‡_```````‡`````‡`‡````````_‡`
````````````````````‡‡_‡_``__````````````````‡‡````‡‡```````‡‡‡`
`````````````````````_‡‡‡```````````````_‡‡‡‡````````_‡‡‡‡‡‡_‡``
``````````````````````‡‡‡``````````````_``‡‡```````````````_‡```
````````````````````````‡‡‡‡‡````````````_``````````````_‡‡_````
```````````````````````````_‡``````````````````````````‡‡_``````
`````````````````````````_‡‡``````````````````````````‡‡````````
```````````````````````_‡_``_`````````````````````````‡‡````````
``````````````````````‡‡_`‡‡```````````````````````_‡‡‡`````````
``````````````````````‡``‡````````````````````````‡‡‡‡``````````
````````````````````‡‡‡__```````````````````````_‡‡‡‡```````````
```````````````````‡``‡‡````````````````````````````‡```````````
````````````````‡‡‡‡`‡````````````````````````````‡‡‡```````````
```````````````‡_```‡‡```````````````````````````‡‡‡‡```````````
`````````````‡‡````‡_```````````````````````````‡‡‡‡‡```````````
`````````````‡``````‡‡``````````````````````````‡‡‡‡‡```````````
````````````‡_````````‡‡`````````````````````````__‡‡```````````
````````````‡_`````‡_‡‡‡__`````````````````````````_‡_``````````
````````````‡‡`_````‡_‡‡__‡‡‡‡‡‡‡_```````````````__‡‡‡‡‡````````
```````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡```‡_‡‡_‡‡‡‡__‡_‡‡`````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡```````
``````_‡‡`‡‡‡‡‡‡‡‡‡__`‡__``__‡‡_`‡_‡```````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````
``````‡‡‡‡‡‡_``___`‡‡‡‡````__‡‡`_``‡```````````_‡‡‡‡‡_‡‡‡‡``````
````‡‡____``_‡‡‡‡‡`‡__`````_‡‡‡`‡‡_‡‡````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````
````‡``‡`‡`_`‡_``‡_‡__`````_‡‡‡‡‡_‡_‡‡````````````‡```__‡‡``````
```‡_`_‡‡_`‡`````‡‡‡_`_‡_``‡‡‡‡‡‡‡‡_``‡_`````````‡‡`````‡‡``````
```‡_`‡‡‡__‡`__``‡```‡_``‡`‡‡‡‡‡‡‡‡‡_‡`‡_````````‡‡````_‡```````
```‡‡‡‡`‡```‡‡‡‡‡_``‡‡__``‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````‡‡``‡‡‡````````
```‡‡```‡‡_`‡``_`‡‡‡‡‡``‡‡‡_‡‡‡‡‡‡‡‡`_`_‡````````‡‡``‡‡`````````
```‡‡_```‡_`‡``‡`‡‡`_‡```_‡`_‡‡‡‡‡‡‡_`‡‡```````````‡‡_``````````
```‡‡_``‡`‡‡‡‡‡_`_‡``_‡‡‡‡`___‡‡‡___‡‡‡‡```````````‡````````````
```‡``_‡‡`__`‡‡___‡```‡_`````_‡‡`‡`‡‡‡‡‡````````````‡_``````````
```‡````‡‡‡‡‡_`__‡‡‡___‡`````_‡‡‡‡‡‡‡_‡‡````````````‡‡``````````
```‡_````````_`__‡`‡‡‡‡_````_‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡`````````````‡``````````
```‡_``_‡_```‡`‡‡‡`_``````__`‡_‡‡‡‡‡‡_‡_``````````````‡`````````
````‡_‡‡`_‡__`_‡‡‡`_`‡‡_‡_``‡_‡‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡‡‡``````````_‡_```````
````‡‡‡‡`_‡‡`‡‡‡‡__‡`‡``__``‡`‡‡‡‡`‡‡‡‡`````‡‡``````````‡‡‡‡````
`````‡‡‡__``‡____‡``_‡‡‡‡‡‡‡`__‡‡‡‡‡‡‡````````_‡`````__`‡_‡‡‡```
```````‡‡‡‡‡_____‡``‡‡‡_`````_`_‡_`‡‡‡`````````‡‡`````‡`_‡`‡‡```
`````````````‡‡‡‡‡‡__‡_`_`````_‡_‡‡‡_````````````‡‡```‡_‡‡‡‡_```
```````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_‡‡‡‡````````````````‡‡‡‡‡````````


Ïîïóãàé èç çíàêîâ â êîíòàêò


............_____.
......,----/.,--....`..
...../.......'..`-'.....\.
.....|.____.\.......'`|_.
.....\'.---._/`._.......\.'..
............./'-|/.\|`\|-`.\.
............/.../.......\...|.
............|..;....'`..|...'.
............'..|;;......;../.
.............\.\.;...../.,'.
...............;--,....,--,.
.......__||=|=|./|=|=||___
..............`'-'-'..`-'-'`.
.............../'/./..\..\.\.
............../.'.';..;.\.'.\.
..............'-/...|.;.|.;.\-'.
..............\_|.|...|.|_/.
................`-'\_/`-'.


Öûïëåíîê äëÿ êîíòàêòà


__________________________r__r__r________________________
____________________rrrrrrrrrrrr_________________________
__________________rr____________rr_______________________
_________________r________________rr_____________________
________________r___________________r____________________
_______________r_____________________r___________________
______________r____rr______rr_________r__________________
______________r________________________r_________________
______________r________________________r_________________
_______________r___rr_____rr___________r_________________
________________r__rr_____rr___________r_________________
_______________r_______________________r_________________
______________r________rrrr____________r_________________
______________r_______r___r___________r__________________
_______________r_______r_rr___________r__________________
________________r_______r____________r___________________
_________________r___________________r___________________
__________________rrr______________rr____________________
_____________________rr_________rrr______________________
_______________________rrr____rr_________________________
_____________________rr_r______rrrrrrr___________________
____________________r___r_____________r__________________
___________________r___r________r__r___r_________________
__________________r_r__r_________r__r___r________________
_________________r_r__r___________r__r____r______________
________________rrr__rr____________r_r__rrr______________
__________________r_r_r_____________rrrr_________________
__________________rr__r________________rr________________
______________________r_________________rr_______________
_______________________r_________________r_______________
________________________r_______________r________________
_________________________r______________r________________
__________________________rr___________r_________________
____________________________rrrrrrrrrrr__________________
____________________r_r____rr_________rr_________________
_____________________rrr__rr___________rr________________
___________________rrrrrrrr_____________rrrrrrrr_________
_____________________rrrrr_______________rrrrr___________
______________________rrrr________________rr_rr__________
_______________________rr__________________r__r__________


Ğûáà èç çíàêîâ


______________________§§
______________________§§§
_____________________§§§§
_________________§§§§§§§§§
______________§§§§§§§§§§§§
__________________§§§§§§§§§§
_____________________§§§§__§§§§
_______________________§§___§§§
_________________________§___§§§
_________________________§__§§_§§
_________________________§__§§__§
_________________________§__§§___§
_________________§§§§§§__§_§§____§
_______________§§§§§§§__§§§______§
______________§§§§§§§§§§§_______§§
_______§§§§§§§§§________________§
____§§§________________________§§
__§§___§§_____§_§§§§§_________§§§
_§_____§§_____§§§§§§________§§§§
§§§§__________§__________§§§§§
_§§§§§§§§§§__________§§§§
_______§§§§§§§§§§§§§§


Ïòè÷êà ñèìâîëàìè


__________________s$$s
_________________$$$$$$.
________________$$$$$$$$.
________________$$$$$(•)_\
________________s$$$$$$s__\
_________________s$$$$s
________________$$$$$s
_______________§§§..$s
______________§§§§§$$s
_____________§§§§§§$$s
____________§§§§§§§$$s
___________§§§§§§§§$$s
__________§§§§§§§§§$$s
_________§§§§§§§§§§$$s
________§§§§§§§§§§$$s
______s§§§§§§§§§$$$s
____s§§§§§§§§§§$$$s
__s§§§§§§§§§§§$$s
§§§§§§§§§§§§§$$s
_______§$§§s_$$___$$$$$$$$$$$
______§$$§§_$_$$_$$$$$$$$$$$$$
_____§$$§§s_$__$$____________$
____§$§$§§__$$__$____________$
___§$§§$§§___$$_$____________$
__§$§§$§§s_____$$____________$
_§$§§§$§§________$__________$
§$§§§$§§s_________$________$
$§§§$§§§___________$$$$$$$$
____________________.$$$$$
__________________.$$$$$$$$$
1 ... 28 29 30 31 32