Ãëàâíàÿ   |   Î ñàéòå   |   Êîíòàêòû   |   Êàğòà ñàéòà   |   Ñòàòüè

Çâåğè â êîíòàêò1 ... 27 28 29 30 31 32
Ïèêà÷ó ñèìâîëàìè äëÿ êîíòàêòà


``````````````_‡_``````````````````````````````````````````
```````````````_‡_`````````````````````````````````````````
```````````````_‡‡‡_```````````````````````````````````````
```````````````_‡‡‡_```````````````````````````````````````
```````````````_‡‡‡‡_``````````````````````````````````````
```````````````_‡‡‡‡‡_`````````````````````````````````````
````````````````_‡‡‡‡‡_````````````````````````````````````
````````````````_‡‡‡‡‡‡_```````````````````````````````````
`````````````````_‡‡‡‡‡‡_```````````````````````````````_‡_
`````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡_
``````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_
``````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_``_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`
````````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```
```````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_``````
``````````````````_‡```_`‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_````````
```````````_‡_```_‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```````````
`````````_‡‡‡‡_`_‡‡‡‡```‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡_`````````````
````````_‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡``‡‡‡‡`````‡‡‡‡_```````````````
````````_‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡``‡‡‡‡‡````‡‡‡‡_```````````````
`````````_‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡```‡_```````````````
``````````_‡‡‡‡‡‡```‡‡‡‡‡‡``````‡‡‡‡‡‡````‡_```````````````
``````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````‡‡‡‡‡‡````‡_```````````````
``````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡````‡_```````````````
```````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```‡‡‡‡‡‡‡‡‡``‡_````````````````
````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```````
`````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_``````
``````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````
```````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_``````
```````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_``````````
```````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````
```````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```````````````
``````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
`````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
``````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
``````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
```````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
```````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
`````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
``````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
```````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
`````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
`````````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
```````````````````_‡‡‡‡_`_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
`````````````````_‡‡‡‡‡_```_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
```````````````````_‡‡_`````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
``````````````_‡‡‡‡‡‡‡_``````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````````````
``````````````_‡‡‡‡‡‡_````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡_``````````````````
```````````````_‡‡‡‡‡_```````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```````````````````
`````````````_‡‡‡‡‡‡_````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_````````````````
``````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡_`````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_````````````````


×åğòèê èç ñèìâîëîâ â êîíòàêò


`````````````````````````````````````````¶``````````````````````
`````````````````¶¶¶`````````````````````¶¶`````````````````````
````````````````¶¶¶`````````````````````¶¶¶¶````````````````````
````````````````¶¶¶``````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```¶``¶¶```````````````````
```````````````¶¶`¶¶``¶¶¶¶````````¶¶¶¶¶¶¶``¶¶```````````````````
```````````````¶¶``¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶```````````````````
````````````````¶``¶¶`¶¶¶````¶¶¶¶¶``````¶¶¶¶¶```````````````````
````````````````¶``¶`¶¶````````¶¶¶```````¶¶¶````````````````````
````````````````¶¶¶``¶¶```````````````````¶¶````````````````````
````````````````¶¶```¶¶````````````````````¶````````````````````
``````````````¶¶¶¶¶``¶¶`````¶¶¶````¶¶¶`````¶¶```````````````````
````````````¶¶¶¶``¶¶¶¶¶`````¶¶¶````¶¶¶``````¶```````````````````
`````````````¶¶¶¶¶¶¶``¶`````¶¶¶`````¶¶``````¶```````````````````
``````````````¶¶¶¶¶¶¶```````¶¶``````¶```````¶```````````````````
`````````````````¶¶¶````````````¶¶`````````¶¶```````````````````
```````````````¶¶¶`¶¶```````````¶¶`````¶¶``¶````````````````````
`````````````¶````¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶`````¶¶¶```¶¶````¶¶¶¶`````````````
`````````¶¶```¶¶```¶¶`¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶```¶¶``````¶`¶¶¶````````````
`````````¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``````````¶¶¶````¶¶¶¶`¶`¶¶```````````
```````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````¶`¶¶¶¶¶¶````````````
`````````````¶¶¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶``````¶¶``¶¶¶¶````````````
```````````````````¶¶¶``¶¶``¶`````````¶¶`````¶``¶¶``````````````
````````````````````¶¶¶¶¶``¶¶```````````¶¶¶¶¶¶``¶```````````````
``````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````¶¶````````¶¶```````````````
````````````````¶¶¶``¶¶¶¶`¶¶¶¶````````¶¶`````¶¶¶````````````````
````````````````¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶``````````¶¶¶¶¶¶``````````````````
```````````````¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶```````````¶``````````````````````
```````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````¶¶`````````````````````
````````````````¶¶¶¶¶¶¶```¶¶¶`````````````¶```¶¶````````````````
``````````````````````````¶¶¶¶````````````¶``¶¶`¶```````````````
``````````````````````````¶¶¶¶¶``````````¶¶¶¶````¶``````````````
``````````````````````````¶¶``¶¶`````````¶¶¶``````¶`````````````
``````````````````````````¶¶```¶¶```````¶¶`¶¶¶`¶¶¶¶`````````````
`````````````````````````¶¶```¶¶``````¶¶¶¶``¶``¶````````````````
````````````````````````¶¶``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```¶¶¶``¶`````````````````
```````````````````````¶¶```¶¶¶``¶¶`¶¶¶``¶¶`¶¶``````````````````
```````````````````````¶¶¶```¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶````````````````````
````````````````````````¶¶¶````¶¶`````¶¶``¶`````````````````````
``````````````````````````¶¶```¶¶````¶¶``¶¶`````````````````````
``````````````````````````¶¶``¶¶````¶¶``¶¶¶`````````````````````
``````````````````````````¶¶¶¶¶````¶¶````¶¶¶¶¶``````````````````
`````````````````````````¶¶¶¶¶`````¶¶¶```¶¶¶¶¶¶`````````````````
`````````````````````````¶¶`¶``````````¶¶¶¶¶````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````


Òåëåíîê èç áóêâ äëÿ êîíòàêòà


_________________B______________________________________
________________BBB___BBB_____BB________________________
______________BBBBBBBB___BBBBBBB________________________
______________BBBB__________BBBBB_______________________
_______________B_____________BBBB_______________________
_____________BB___B__B________BB________________________
____BBBBBBBBBBBBBB_____________B______BBBBBBB___________
__BB__BBBB________BBBBBB_________BBBBB_______BB_________
__B__B__BBBB____________BB_____________BBBB____B________
_BB_B__BBBBB______________BB________BBBBBBBBB__B________
_B__B_BBBBBB________________B_______BBBBBBBBBB__B_______
_B__BBBBBBBB____BBBBBBB_____B_BBB___BBBBBBBBBB__B_______
_B__BBBBBBB___BBBBBBBBB_____B__________BBBBBB___B_______
_B___BBBBB____BBBBBBBBB____B_____BBBB____________B______
__B__________BBBBBBBBB____B_____BBBBBB__________BB______
___B__________BBBBBB____BB______BBBBBB__________BBB_____
____BBBB_______________BBB_________B___B_______B___BBBB_
________BBBB_________BB__B____B________B______B______BBB
____________BBBBBBBBB____B___B_B____BBBBB____B__________
________________________BBB_B___BBBBBBBBBBB_B___________
__________________________BBB______BBBBB__B_B___________
___________________________________B_B_B__BBB___________


Äåëüôèí èç òåêñòà â êîíòàêò


``````````````````````````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````1111111111```````````````````````````````````
```````````````0111```1111````````1101````````````````````````````````
```````````````11``11101`````````````101``````````````````````````````
````````````````11```````111```````````101````````````````````````````
``````````````````0011``````11```````````10```````````````````````````
`````````````1111````1110000100111````````00``````````````````````````
`````````````10011111```````110101`````````01`````````````````````````
`````````````````1111```````````````````````0`````````````````````````
`````````````````````111````````````````````10````````````````````````
```````````````````````1011``````````````````01```````````````````````
`````````````````````````1011101`````````````11```````````````````````
`````````````````````````11```10`````````````11```````````````````````
```````````````11111111110`````10````````````11```````````````````````
````````````11011```````0```````011``````````11```111`````````````````
``````````101``````````11``````11`0``````````0```0`10`````````````````
`````````10````````11100``````10``0`````````11``0`10``````````````````
````````00````````11``0``````11```11````````0``1111```````````````````
`````````011001`111``11`````0`````1````````10``00`````````````````````
``````````````111````0`````0````11`````````0```1````````1111``````````
````````````````````0`````0```101`````````01````````11111111100```````
```````````````````10`````0`101``````````11```````111````111111```````
`````````0111``````0`````0010```````````11```````1011111``````````````
`````````11111````11````111`````````````0````````01```````````````````
```````````1101```0`````0``````````````0``````````````11``````````````
`````````````101``0````01`````````````0````111111`````111101``````````
```````````````01`1````0`````````````0``1011```````````````01`````````
```1111111``````1`1````0````````````1`101```````````````````10````````
```0`````111`````11````0```````````1`10`````````````````011```01``````
````1111``1101````0````0``````````111```````````00``````0``1111```````
````````````100```0````0`````````101``111111````1`01````0`````````````
``````````````11``11```0````````10``11`````11111```101111`````````````
```````````````````0````0```````0``1`````````11```````````````````````
```````````````````10```11````````1``````````````111``````````````````
``````````1111111```1111111111```11```````````````````````````````````
````````111`````11````````````````1111`````11111111```````````````````
``````10``````````````1110111`11`````11111`````````111````````````````
``````0````````11`11`````111111`````````````````111110001``1``````````
``````0``````11``11```````````11111111111```````1```````1011111```````
```````111111```````````````````````````11````````````````````````````
````````````````````````````````````````11```````````1111`````````````
``````````````````````````111````````11`011111111`101`````````````````
````````````````````````````````````````1``````11111``````````````````
````````````````````````````````````````0`````````1``11111`111111111``
```````````````````````````````````````11````````11``111111111111111``
``````````````````````````````````````11```````11`````````````````````
``````````````````````````````````````011111111```````````````````````
``````````````````````````````````````````````````````````````````````_______**
______**_**________**********
_____*_*___**___***__________***
_____*__*____***_______*________**
_____*___*____________***_________*
______*___**___________*___________*
_______*____****____________________*
________*______*******_______________*
__________*_________*_________________*
___________**__________________________*
_____________**_________________________*
_______________**________________________*
_________________**_______________________*
___________________*______________________*
____________________*_____________________*
___________________***_*___________*______*
__________________*__*_*__________*_______*
_________________*___**_________**________*
________________*___**________**__________*
________________*__**_______**____________*
_________________*_*_____****_____________*
__________________*__*****________________*
_________________****__*__________________*
__******______________*__________________*
___*____*____________*__________________**
____*____*__________*__________________*_*
____*_____*________*_________________*___*
____*______*_____**_______________***___*
____*_______*****_______________**_*___*
____*_______________________****__*___*
____*_____________________*****___*__*
___*______****************________*_*
__*______*________________________**
_*_____**
*******


Ìûøü çíàêàìè â êîíòàêò


.........õõõõõõõõ
.......õõ...........õõ
......õõ............õõ
.......õõ...........õõ
........õõ.........õõ
.........õõõõõõõ
........õõõõõõõõ.....õõõõõõõ
.......õõ............õõõõ......õõ
......õõÎ...........õõõ.........õõ
.....õõ.........Î...õõ..........õõ
....@õõ.............õõ.........õõ
....@@õõõõõõõõ...õ........õõ
...........õõõõõ......õõõõõõ
.........õõõõõõõ
.........õõõõõõõõ.......õ
........õõõõõõõõõõ......õ
.......õõõõõõõõõõõõ.....õ
.......õõõõõõõõõõõõ....õ
.......õõõõõõõõõõõõõõõ
...............................


Çîëîòàÿ ğûáêà èç çíàêîâ â êîíòàêò


````````````````````````````````````````
``````````````````````````````11````````
````````````````````````````101`````````
``````````````````````````100``1````````
````````````````````````1000```00```````
``````````````````````1000`````100``````
`````````````````````0000``````1001`````
```````````````````00000```````1000`````
`````````````````100000`````````0000````
`````````````1110000001`````````00001```
`````````1000000000000`````````100000```
```````0000000000000001````````100000```
`````1000000000000000000```````0000000``
````000000000000000000000``````0000000``
```001``000000000000000001`````0000000``
``0001``000000000000000000````00000000``
`00000000000000000000000000``100000001``
`110000000000000000000000001100000001```
``000000000000000000000000000000001`````
```1000000000000000000000000000001``````
````100000000000000000001``00000001`````
``````00000000000000001````00000000`````
````````100000000001``````100000001`````
````````1000``100000``````00000000``````
````````1001````10000`````00000001``````
`````````001``````0001````0000000```````
`````````100```````100````000000````````
``````````10`````````00````00000````````
``````````````````````1````1000`````````
````````````````````````````100`````````
`````````````````````````````00`````````
````````````````````````````````````````


Êğàñèâûé ìèøêà äëÿ êîíòàêòà


________________$$$$$$$$$_$____$_$________________
________$$$$$$$$____________$$_$_$________________
_____$$__$$____________________$_$________________
____$$_$___$_____________________$________________
____$_$___$_________________$$___$________________
____$_$__$$___________$$$$$$$_____$_______________
____$__$_$_________$$$________$$__$_______________
_____$$_______$$$_$_____$$_____$________$$$$$$$___
_______$$$_______$_____$$$______$$____$$__$$$__$__
_________$______$________$___$__$____$$_$$___$$_$_
_________$______$_______$$$$$___$___$$_$$____$__$_
__________$_____$$____$$_______$____$__$_____$__$_
___________$$____$$__________$$$$$$$___$___$$__$$_
_____________$$____$$_____$$$_____$_____$$$____$__
__________$$$$$$$$$$$$$_$$$$______$____________$__
_______$$_______$______$____$_____$___________$___
_____$$_________$______$____$_____$$_________$____
___$$___________$_______$___$$$__$$$________$_____
__$____________$$$_______$$$___$$___$______$______
_$$__________$$___$____$$____________$___$$_______
_$__________$______$$$$______________$_$$_________
$$_________$_________________________$____________
$__________$_________________________$____________
_$_________$________________________$_____________
_$$________$_______________________$$$____________
___$$____$$_______________________$__$$___________
_____$$$$$$$$$________________$$$$_____$__________
___$$_________$$$________$$$$$__________$_________
__$_____$________$$_$$$$$__________$$$$$$$$$$_____
_$___$$$__$$_______$_____________$$__________$$___
_$__$_______$$______$__________$$______________$$_
_$__$_________$$____$___$$____$_____$$$$$$$$____$$
__$_$___________$____$_$_$___$$___$$________$$___$
__$$_$__________$___$$$___$$$$___$____________$__$
___$$__$________$___$________$__$_____________$$$_
_____$$__$$$$$$$__$$__________$__$____________$$__
_______$$$$$$$$$$
1 ... 27 28 29 30 31 32