|     |     |     |  1 2 3 4 5
.


-----------------,MMM8&&&.
-------*------MMMM88&&&&&---*
-----------*-MMMM88&&&&&&&
-------------MMM88&&&&&&&&
-------*-----MMM88&&&&&&&&
--------------'MMM88&&&&&&'
-----------------'MMM8&&&' --- *
---------|\___/|-------/\__/\
---------)-------(-------)--~--.( '
--------=\-----/=-----=\----./=
----------)===(---------)-~-(
---------/------\--------/----\
---------|-------|-------)-~---(
--------/--------\------/---~--\
--------\--------/------\~---~-/
_/\__/\_____/_/\_/\__~_/\_/\
--| | | || | | ( ( | | | | | | || ))| | | | |
--| | | | | | |) ) | | | | | | | //| | | | |
--| | | | | | ((| | | | || | | (( | | | | | |
--| | | | | | | | | | | | | | | |\)| | | | | |
1111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111o11111111111111111
11111111111111111o11111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111
111111111111111o$1111111111111111111111
111?o1111o111111111111111o11
111111117o$o11$11111oo1$o111111
111111111111111o111111111111111111111
11111111111111o111111111111111111111o1
1111111111111111111?o111111111111
111111111111111$111o7111111111111
111111711111111111111111111111111o1111
1111111o11111111117111o111111711111
11111111111111111oo$111111111111111
11111111111111111111111111111111111111
11111111711111111111111111111111o$11111
111111111111111111oo?o1111111111o1111
1111111111111111111111111111111111o111
111111oo111111111111oo11111111111111
111111111111111$?1111?o1111111111
111111o111111111111o111
1111111111111111111111111111111111111111
`````````````````````````````p`````````````````````````````
`````````````````````````````vx````````````````````````````
````````````````````````````abb````````````````````````````
```````````````````````````bbbp```````````````````````````
```````````````````````````bbbbx``````````````````````````
``````````````````````````abbbbbbg``````````````````````````
``````````````````````````nbbbbbbbh`````````````````````````
``````````````````bbbbbbbbx`````````````````
````````````````````````obbbbbbbbbbg````````````````````````
````````````````````````nbbbbbbbbbbba```````````````````````
`````````````````````pbbbbbbbbbbbb`````````````````````
nnnnnnnnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbbbbbbnnnnnnnnnnnnnnnnnva
``obbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxh`
`````ovxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbp````
```````hgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbo```````
``````````nbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxva``````````
`````````````avxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbp````````````
```````````````hxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbno```````````````
``````````````````vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbx`````````````````
````````````````oxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb````````````````
````````````````bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba````````````````
````````````````bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbn`````````````
`````````````xbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbb```````````````
```````````````bbbbbbbbbbn```hgxbbbbbbbbbbo````````````
````````````hbbbbbbbbvo````````hbbbbbbbb`````````````
`````````````xbbbbbxga`````````````nbbbbbbp````````````
````````````vbbbbp```````````````````avbbbb```````````
```````````hbbno````````````````````````hgxb````````````
```````````gva``````````````````````````````ph``````````
______________________$$$$$$$$$$$$$$______________
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
______________$$$$$$$$$$$$$$____________$$________
____________$$$$$$$$$$$$__________________________
__________$$$$$$$$$$______________________________
__________$$$$$$$$________________________________
________$$$$$$$$$$________________________________
________$$$$$$$$__________________________$$______
______$$$$$$$$____________________________$$______
______$$$$$$$$____________________________$$______
______$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$________________________$$$$$$$$$$__
______$$$$$$$$__________________________$$$$$$____
______$$$$$$$$________________________$$$$__$$$$__
______$$$$$$$$$$______________________$$______$$__
________$$$$$$$$__________________________________
________$$$$$$$$$$________________________________
__________$$$$$$$$________________________________
__________$$$$$$$$$$______________________________
____________$$$$$$$$$$$$__________________________
______________$$$$$$$$$$$$$$____________$$________
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
______________________$$$$$$$$$$$$$$______________
..........._/|_...................................................................
............>,"<..................................................................
......................._/|_........................................................
......................>,"<........................................................
......._/|_........................................................................
......>,"<........................................................................
._/|_.............................................................................
>,"<.............................................................................
....................................................................................
._/|_..............................................................................
>,"<..............................................................................
........._/|_......................................................................
........>,"<......................................................................
................._/|_..............................................................
................>,"<..............................................................
..................................... ..........................
........................ ............., ..................
......................__............................................
...............____......... ................
.................._______........ .......................
....................____........ ,.......................
..................______..... .........................
.................................... , ........
........................................... =)........................
1 2 3 4 5