Ãëàâíàÿ   |   Î ñàéòå   |   Êîíòàêòû   |   Êàðòà ñàéòà   |   Ñòàòüè

Çâåðè â êîíòàêò1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
Ìûøü ñèìâîëàìè äëÿ êîíòàêòà


````.--,```````.--,
```(`(``\.---./``)`)
````''._/o```o\_.''
`````(=``^``=)
``````>``–``<
`````/````````\
````//'````````\\
```//|````.````|\\
```"'`\'```````/`'"_.-~^`'-.
``````\``````/--'
``````_)`(`)`(___
`````(((__||__)))


Êðûñà èç ñèìâîëîâ â êîíòàêò


```````_`````````````_,-"~^"-."-.`
`````_//`)``````_,-"~`````````````.
```."`(`/`"-,-"`````````````````````;
``/`6`````````````````````````````;
`/```````````,`````````````,-"`````;
(,__.--.``````\```````````/````````;
`//'```/`-.\```|``````````|`````````.________
```_.-'_/```)``)--...,,,___\`````\––––––––––––––,)
`((("~``_.-'.-'```````````__`-.```)```````````//
```````((("``````````````(((---~"```````````//
'````````````````````````````````````````((________________
``````````````````````````````````````````----""""~~~~^^^


Êîøêà èç áóêâ äëÿ êîíòàêòà


```````_
```````\`*-.
````````)``_`-.
```````.``:``.`.
```````:`_```'``\
```````;`*``_.````*-._
````````-.-'```````````-.
`````````;``````````````.
`````````:.``````.````````\
`````````.`\``.```:```.-'```.
`````````'```+.;``;``'``````:
`````````:``'``|````;```````;-.
`````````;`'```:`:`-:`````_.`*`;
``````.*''`/``.*'``;``.*`-`+'```*
```````*-*````*-*```*-*


Ëüâåíîê èç òåêñòà â êîíòàêò


_____________________________________***
___________________________________**___*
______________________*********__**______*_
_________________*****_________**____**___*
______________**______*__________*__*__*__*
____________**_______________****_*_*__*__*
__________**________________*_****_**__*_*
_________*_____****________********_*_*_*
_***********__**__***________******__***
*___**_______*__*_*****_______*******_*
*__*__**_____*_*_******_*________**____*
*__*____**___*_*_******_*__________*___*
*__*______*__*_*_********_*********_*__*
*__*____*___________***____******__*__*
_*__**__*_________**__________*___*__*
__**__****_______*__**_______*****__*
____***___*_______*___*********__*_*
_______*******_____**__*______*__*_*
___________**_**_____*__*******__*_*_____*
___________*____***___*__*__*__*_*_*___***___*
___________*_______*___*__*__*__*_***_*___****
__________*__________*__*_*__*__**___*____*___*_*
_________*____________**_*_*___*_*____________***
________*_______________*******__*______________*
_______*________________________*______________*
______*_______________________*_____________**................/~\/~\/~\/~\/))
.............((/~\/~\/~\/~\/\))
...........(/~\/~\/~\/~\/~/~\)
...........(////......~...~......\\\\\)
...........(\\\\(...(0)...(0)...)////)
...........(\\\\(......_v_......)////)
............(\\\(........^........)///)
..............(\/~\/~V~V~\/~\/
....................(\/ \/~\/ \/)
........................|...¦ ...|
......................./|..|.|..|\
..................._/..|..|.|..|.\_...._____//
.................(,,)..(,,)_(,,)...(,,)--------.....('`-''-/').___..--'''`-._
.....`6_.6..)...`-...(.....).`-.__.`)
.....(_Y_.)'..._...)..`._.`..``-..-'
..._..`--'_..-_/../--'_.'.,'
..(il),-''..(li),'..((!.-


Êåíãóðó çíàêàìè â êîíòàêò


_____________________________________________________ˆˆˆ____________
____________________________________________________ˆˆˆˆˆ___________
_________________________________________________ˆˆˆˆˆˆ_ˆˆ__________
_________________________________________________ˆˆˆˆˆˆ_ˆˆ__________
_________________________________________________ˆˆ__ˆ__ˆˆ__________
__________________________________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ________
___________________________________________________ˆˆˆˆ___ˆˆˆ_______
__________________________________________________ˆˆˆ____ˆˆˆˆˆ______
__________________________________________________ˆˆ____ˆˆˆ_ˆˆ______
_________________________________________________ˆˆˆ____ˆˆˆ_ˆˆˆ_____
______________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ__________ˆˆˆ____
___________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆ____________ˆˆ__________ˆˆ_ˆˆˆ___
________________________ˆˆˆˆ____________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆ____
_______________________ˆˆˆ_____________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆ_____
______________________ˆˆˆ__________ˆˆˆˆ_______________ˆˆ____________
____________________ˆˆˆ_______________ˆˆˆ__________ˆ__ˆˆ____________
___________________ˆˆˆ_ˆˆ______________ˆˆˆ_______ˆˆˆˆ_ˆˆ____________
__________________ˆˆˆ__ˆˆˆˆ_____________ˆˆ______ˆˆˆˆˆ_ˆˆ____________
_________________ˆˆˆ__ˆˆˆˆˆ___ˆˆ________ˆˆ_____ˆˆˆˆ_ˆˆ_ˆˆ___________
________________ˆˆˆ__ˆˆˆˆˆ____ˆˆ_______ˆˆ_____ˆˆ_ˆˆ__ˆ_ˆˆ___________
_______________ˆˆˆ_ˆˆˆ__ˆˆ___ˆˆ______ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ__ˆˆ_ˆˆ__ˆˆ__________
_____________ˆˆˆˆ_ˆˆˆ__ˆˆ__ˆˆˆ_____ˆˆˆ___ˆˆˆ____ˆˆˆˆˆˆ_ˆˆˆ__________
__ˆˆˆ______ˆˆˆˆ_ˆˆˆ___ˆˆ__ˆˆˆ____ˆˆˆ____________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ___________
__ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ_ˆˆˆˆ___ˆˆ__ˆˆ____ˆˆˆˆ__________________ˆ______________
___ˆˆˆ_____ˆˆˆˆˆ_____ˆˆ__ˆˆ___ˆˆˆ___________________________________
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ_________ˆˆ_ˆˆ___ˆˆ____________________________________
_______________________ˆˆˆˆ___ˆˆ____________________________________
_______________________ˆˆ_ˆˆ__ˆˆ____________________________________
_______________________ˆˆ_ˆˆ__ˆˆ____________________________________
_______________________ˆˆ__ˆˆ_ˆˆ____________________________________
_______________________ˆˆ__ˆˆ__ˆ____________________________________
_______________________ˆˆ__ˆˆ__ˆˆ___________________________________
______________________ˆˆ__ˆˆˆ_ˆˆ____________________________________
_____________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ_____________________________________
____________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ____________ˆˆ________________________
____________________ˆˆˆˆ_ˆˆˆˆ_____________ˆˆ________________________
___________________________________________ˆ________________________
______________ˆˆ____________________________________________________
_____________ˆˆˆ____________________________________________________
____________ˆˆˆ____________ˆˆ_______________________________________
_________________________ˆˆˆ________________________________________
________________________ˆˆˆ_________________________ˆˆˆˆˆˆ__________
____________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ___________
_____________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ_____________
__________________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ___________________
____________________________________________________________________


Ïóäåëü èç çíàêîâ â êîíòàêò


___________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆ
_________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
________________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
_______________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
_______________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
______________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
______________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
__________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
___ˆˆˆ__________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
_ˆˆˆˆˆ_________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
_ˆˆˆˆˆˆ________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
_ˆˆˆˆˆˆ___ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
___ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
_____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
____ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ___ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
___ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ_______ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
__ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ__________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
_ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ__________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ_________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ_________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆ_ˆˆˆˆ__________________ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆ_ˆˆˆˆ___________________ˆˆˆˆˆˆˆˆ
_ˆˆˆˆˆ___ˆˆˆˆ___________________ˆˆˆˆˆˆˆˆ
_ˆˆˆˆˆˆ___ˆˆ_____________________ˆˆˆˆˆˆ
___ˆˆˆˆˆˆˆ_____________________ˆˆˆˆˆˆ


Ìèøêà äëÿ êîíòàêòà


---------/ ;;;; \ ____----- .;;.
--------|;(;;;-""-------`'-.,';;;;;\
---------\;'-------------------';;);/
--------/------------------------\;'
-------/------.;.-------.;.--------\
------|------;;o;;----;;o;;------|
------ ;----- '"-'`----`'-"'----- /
------/\-----------._. ---------/
-----;;;;;;_-----,_Y_,---- _.'
----/;;;;;;;\-`---.___.--- ';.
---/|;;;;;;;;;.__.;;;.-------\\
--; -\ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;\------;\__--.;.
--|-----';;;;;;;;;;=;;;;'-------|-__;;;;/
--|-------`""`- .------._-----/;/;;\;;/
-/ ;------------/;;;;;;;-;/;;;;;;;/--|;/
-\_,\----------|;;;;;;;;;;;;;;;;;;|-|
------'-...----- ';;;;;;;;;;;;;;;;;;__^_^__^ __^____^
--Ë!--Ë!--Ë!--Ë!------Ë!
---Ë!--Ë!--Ë!--Ë!---Ë!
--Ë!--Ë!—Ë!--Ë!-Ë!
--m_______mm
---m_______m
----m______m____________________________^ --^ ---^ ---^
-----m______m________________________^__Ë!--Ë!--Ë!--Ë!
------m______m_______________________Ë!__Ë!--Ë!--Ë!--Ë !
-------m______ m_______________________Ë!_Ë!--Ë!--Ë!--Ë!
--------m_______m______________________ Ë!m________m
---------m_______m______________________m__________m
----------m__mmmm______________________m__________m
-----------_mm____mm@@_______________m___________m
@mmm mm @»___m__@_______________m___________m
-v________________m*______________m____________m
---mmmm___________m____________m_____________m
-------------m_____________m_______m_____________m
, mmmm¸mm_____________m___mm______________m
---*****------m______________m________________m
----------------m_______________________________m
---------------m______________________________m
-------------m______________________________m
------------m_____________________________m
----------m______________________________m
---------m______________________________m
--------m______________________________-m
-------m_______________________________-m
------m________________________________m
-----m_________________________________m
-----m_________________________________m
-----m_________________________________m
------m________________________________m
------m________________________________m
--------m_______________________________m
---------m______________________________m
-----------m___m_______________________m
-------------m___m___________________mm
--------------m___*-m______________mm
--------------m______m_____________m
--------------m______m_____________m
--------------m______m_____________m
--------------m______m_____________m
--------------m______m_____________m
--------------m______m_____________m
--------------m______m_____________m
-------------m____m_______________m
-------------m____m_______________m
------------m_____m_______________m
-------------m______m______________m
---------------m____m_______________m
---------------m____-m_______________m
---------------m____-m_______________m
---------------m____-m_______________m
---------------m____-m_______________m
---------------m____-m_______________m
-------------..m____-m______________--m
-------mmmG_____-m_______________m
--***____________m_______________m
-****___mmmmmm________________m
----****m________________________m
------****__,;mmmmmmmmmmmmmm
----------****_______________________
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...