Ãëàâíàÿ   |   Î ñàéòå   |   Êîíòàêòû   |   Êàðòà ñàéòà   |   Ñòàòüè

Ñìàéëèêè â êîíòàêò1 2 3 4 5 6 7 8 9
Âåñåëûé ñìàéëèê ïîêàçûâàåò çíàê ñóïåð


````````````````````1oo777oo77oo$```````
``````7``o````````o¶`````````````o¶o````
`````¶o7oo¶¶````o¶`````¶¶¶```¶¶`````7¶```
`````¶1````¶```$o``````¶¶$```¶¶```````¶`
`````o¶```o¶``o¶```````¶¶o```¶¶```````oo
``````¶```¶```¶````````````````````````o
````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```¶¶``````````````````o
```¶````````````¶o¶¶`````````````¶¶````o
``o¶```````````o¶``¶¶````````````¶`````o
`¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶```````¶¶¶``````o
`¶```````````````¶`````¶¶¶¶¶¶¶````````oo
`¶```````````````¶````````````````````¶`
``¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶``````````````````¶o``
``o¶```````````¶``o¶¶7```````````oo¶````
```o¶$`o```oo¶o`````¶¶¶¶oooo¶¶¶`$


Êðóòî


_____________$$$$$$$$$$$_________________________________,,
_____________$$$$$$$$$$$$______________________________$$$$$,
_____________`$$$$$$$$$$$____________________________$TERMI$$
______________`$$$$$$$$$Z$______uuu_______uuu_______$$$$$$$$"
_______________`$ZzZ$$$Z$$$___$$$$$$$___$$$$$$$____$$$$$$$$"
________________`$$$ZZZ$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$"
_________________`$$$$$$$$$$_$$ZZ$$$$$_$$ZZZ$$$$_$$$$$$$$
____u$$$$$$u______`$$$$$$$$$$_$$$ZZZ$$_$$$$$ZZ$$_$$$$$$$"
__$$$$$$$$$$Z$_____`$ZZ$$$ZZZ_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$
_$$$$$$$$$$$Z$$$$__$$$$zzz$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$"
_$$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ZZ$$$$_$ZZZ$$$$$_$$$$$"
___"$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ZZ$_$_MARIEL$_$$$$$"
________`$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$SB$$$__$$_$$$$$$_$$$$"
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,``"`,$$$$,_``"`,$$$$$$$"
___________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$"
_____________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$"
_______________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$"
__________________"$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$"
___________________"$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$"


Íåò íàñòðîåíèÿ (ìóòíûé)


`````````````````_ggggg`````````````gggggT`````````````````
````````````````ggggggg_````````````ggggggg````````````````
````````````````gggg`q```````````````g`gggg````````````````
````````````````_ggggggg```````````qgggggg_````````````````
`````````````ggggggggggggg```````ggggggggggggg`````````````
````````````gggggggggggggggT````ggggggggggggggg_```````````
```````````gggggq`````iggggg```gggggT`````gggggg```````````
``````````gggggE````````ggggg`ggggg````````Fggggg``````````
``````````ggggg``Igggg``ggggg`ggggg``ggggF``ggggg``````````
``````````gggggY``qgggg`ggggg`ggggg`ggggg``iggggg``````````
``````````ggggggggggggg`ggggg`qgggg`ggggggggggggg``````````
```````````gggggggggggg_gggg```ggggFgggggggggggg```````````
````````````gggggggggg`ggggg```qgggg`gggggggggg````````````
``````````````dgggggN`ggggg`````ggggg_hgggggg``````````````
```````````````````_qggggg```````hgggggT```````````````````
```````````````ggggggggg```````````ggggggggg```````````````
```````````````ggggggggg_`````````_ggggggggg```````````````
```````````````ggggggggggg```````qgggggggggg```````````````
```````````````````cgggggggg```ggggggggE```````````````````
`````````````````````Eggggggg`gggggggd`````````````````````
```````````````````````gggggggggggggi``````````````````````
````````````````````````ggggggggggg_```````````````````````
````````````````````````Egggggggggq````````````````````````
`````````````````````````ggggggggg`````````````````````````
``````````````````````````ggggggg``````````````````````````
``````````````````````````qgggggg``````````````````````````
```````````````````````````ggggg```````````````````````````
```````````````````````````qgggg```````````````````````````
````````````````````````````ggg````````````````````````````
````````````````````````````ggg````````````````````````````
`````````````````````````````g_````````````````````````````
`````````````````````````````g`````````````````````````````
`````````````````````````````g`````````````````````````````
```````````````````````````````````````````````````````````
```````````````````````````````````````````````````````````


Ñìàéëèê èç çíàêîâ :D


````````````````````````‡‡‡‡````````‡‡‡‡````````````````````````
```````````````````````‡````‡``````‡````‡```````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````‡‡‡‡‡`````````````````````````````
`````````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````````````
````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````````````
```````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````
````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡````‡‡‡‡‡‡‡‡````‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡‡‡`‡‡‡‡‡‡`‡‡‡‡`‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````
`````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````
````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````
````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````
```````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````
``````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````
``````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````
`````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````
`````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````
`````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````
`````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````
`````````‡‡‡‡‡‡`‡‡‡‡‡``‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``‡‡‡‡‡‡````````
`````````‡‡‡‡`````‡‡````‡‡‡```‡‡‡‡````‡‡`````‡`````‡‡‡‡‡````````
``````````‡‡‡``````‡`````‡`````‡‡`````‡‡`````‡`````‡‡‡‡‡````````
``````````‡‡‡‡`````‡`````‡`````‡‡`````‡‡`````‡`````‡‡‡‡‡````````
``````````‡‡‡‡‡````‡`````‡`````‡‡`````‡‡`````‡````‡‡‡‡‡`````````
```````````‡‡‡‡````‡`````‡`````‡‡`````‡‡`````‡```‡‡‡‡‡``````````
````````````‡‡‡‡‡``‡`````‡`````‡‡`````‡‡`````‡``‡‡‡‡‡```````````
````````````‡‡‡‡‡‡`‡`````‡`````‡‡`````‡‡`````‡`‡‡‡‡‡````````````
`````````````‡‡‡‡‡‡‡`````‡`````‡‡`````‡‡`````‡‡‡‡‡‡`````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡```‡`````‡‡`````‡‡```‡‡‡‡‡‡‡``````````````
`````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````
```````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````
`````````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````````
````````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```````````````````````
```````````````````___‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_____`````````````````


Ñîëíå÷íàÿ/îñëåïèòåëüíàÿ óëûáêà


8888888888888888888888888888888888_888888888888888_8888888888
8888888888_8888888888___888888888__888888888888____8888888888
888888888___8888_88888___888888888__888888888888____888888888
8888888888___888888888__888888888__88888888888___8_8888888888
88888888888___88888888___8888888_8__8888888888___888888888888
888888888888___88888888__88888888_8888888888___888_8888888888
8888888888888___8888888__88888888_888888888___88_888888888888
888__888888888__88888888888888888888888888___88888_8888888888
88____888888888888888888888888888888888888__888888_8888888888
88_8____88888888888888888888_____88888888888888888888_88_88888
8888_____8888888888888_______________8888888888888_88____8888
88888_____88888888_8______________________888888888_____88888
8888888___888888___________________________8888888____8888888
888888888888888______________________________8888888888888888
8888888888888_________________________________8888_8888888888
8888888888888__________________________________888_8888888888
888888888888____________________________________88_8888888888
88888888888______________________________________8_8888888888
8888_888888_______________________________________88888_888888
8888888888_________________________________________8888888888
888888888______________________________8888_________888888888
888888888_______888___________________8888__________888888888
88888888_______88888____________________88__________888888888
88888888________888_________________________________888888888
888888888___________________________________________8_88888888
888888888___________________________________________888888888
888888888___________________________________________888888888
888888_8888____________________8888888888888_______888888_8888
8888888888______88_888888888888888888888888________8888888888
8888888888______888888_88888888888888888888_______88888888888
88888888888_______88888888888888888888888_______88_8888888888
888888888888_______8888888888888888888_8_________888888888888
8888888888888_________888888888888888__________888_8888888888
88888888888888____________8888888_____________8888_8888_888888
8888888888888888____________________________888888_8888888888
888888888888888888________________________88888888_8888888888
88888888_888888888888___________________8888888888888888888_88
888888888888888888888888___________888888888888888_8888888888
888888888888888888888888_888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888888_8888888888_
1 2 3 4 5 6 7 8 9